TECHSOFT s.r.o. (1993-2023)

 • TDSAktuálna verzia: TDS-TECHNIK v.18
 • Výrobca: TDS
 • Základný popis: Komplexná strojárska 2D nadstavba - Strojárska nadstavba pre Váš CAD systém.
 • Jazykové verzie: CZ

Programový komplet TDS-TECHNIK je moderná strojárenská nadstavba určená všetkým, ktorí pracujú s rôznymi CAD systémami. Odstraňuje množstvo rutinnej práce a poskytuje rad nových možností, ktoré výrazne zvýšia vašu produktivitu pri práci s výkresovou dokumentáciou.

Konštrukčné prvkySvaryPoziceEditácia kót

Minimálne Systémové požiadavky pre TDS-TECHNIK:
 • Podporované CAD Systémy:
  AutoCAD, AutoCAD LT, ZWCAD, BricsCAD, DraftSight, SolidWorks, Solid Edge, NX, DesignCAD, SmartSketch, KeyCreator, ME10

Licencovanie TDS-TECHNIK

Samostatná licencia

Licenciu je možné nainštalovať a aktivovať len na jednom počítači.

Ochrana licencie

Softwarovým spôsobom

ZWCAD Licensing SWOchrana licencie je riešená softwarovým spôsobom - s možnosťou uložiť licenciu na Váš vlastný USB kľúč, čím sa zabezpečí aj jej prenositeľnosť.

Základné vlastnosti TDS-TECHNIK

 • Nadstavba TDS-TECHNIK má na našom trhu bezkonkurenčne najväčšiu databázu strojných dielov normalizovaných podľa noriem ČSN alebo podľa podnikových technických noriem.
 • Databáza neobsahuje len normalizované súčasti (určené pre vkladanie do výkresu), ale nájdete v nej tiež rad ďalších informácií potrebných pre technickú praxi.
 • Pri vkladaní štandardizovaného dielu do výkresu môžete z tabuliek vyberať tiež požadovaný materiál a úpravu povrchu . Tieto informácie sa použijú pri automatickom generovaní kusovníka.
 • Databázu normalizovaných dielov je možné prepojiť s Vašou skladovou databázou
 • TDS-TECHNIK obsahuje viac ako 60 typov strojárenských výpočtov
 • Zobrazením výsledku výpočtu na obrazovke ale možnosti programu nekončí. Pre každý výpočet program vytvorí prehľadnú a podrobnú výpočtovou správu - a to nielen v slovenčine, ale aj v angličtine a nemčine , prípadne poľštine alebo slovenčine.
 • Veľa možností ponúka program TDS-TECHNIK pre prácu s kusovníkmi. Vytvorené kusovníky môžete nielen vkladať do výkresu, ale tiež tlačiť na samostatné listy
 • Program vie preniesť kusovník priamo do programov Excel, Word a OpenOffice v podobe úhľadne sformátovanej tabuľky.
 • Kusovníky je možné v programe TDS-TECHNIK napojiť na externý zdroj dát
 • Súčasťou programu TDS-TECHNIK je tiež nástroj pre analýzu zostáv.
 • V praxi sa Vám už iste prihodilo, že ste potrebovali previesť nejakú veličinu medzi dvoma rôznymi jednotkami. V nadstavbe TDS-TECHNIK máte po ruke pomôcku, ktorá Vám to veľmi uľahčí. Program ponúka prepočet medzi niekoľkými desiatkami rôznych jednotiek pre 18 fyzikálnych veličín (dĺžka, plocha, objem, sila, práca, výkon, tlak, teplota a pod.).

TDS-TECHNIK - Download

Dostupné súbory:
TDS-TECHNIK HOT
v. 18 Veľkosť 0 B Dátum 17-03-2015

Strojárska nadstavba pre AutoCAD (LT), ZWCAD, BricsCAD, DraftSight, SolidWorks, Solid Edge, NX, DesignCAD, SmartSketch, KeyCeator a ME10. Pre stiahnutie skúšobnej verzie programu TDS-TECHNIK budete presmerovaný(á) na príslušný formulár spoločnosti TDS, na ktorom požiadajte o skúšobnú verziu programu.

 

O nadstavbe TDS-TECHNIK:

Knižnica normalizovaných prvkov

TDS-Tabulky

TDS-TECHNIK obsahuje databanku s rozsiahlym sortimentom normalizovaných strojných súčastí, hutných profilov a ďalších prvkov, ktoré ľahko vyberiete a umiestníte do výkresu vo zvolenom 2D pohľade, prípadne v reze . Vykresľovať môžete i rad normalizovaných prvkov, ako diery pre skrutky, T-drážky apod V databáze ďalej nájdete tiež potrubie a armatúry, výrobky z plastov, zvárací materiál, materiálové listy a ďalšie informácie spracované podľa vybraných noriem ČSN, DIN a katalógov výrobcov . V počte takto spracovaných normalizovaných prvkov sa jedná o vôbec najrozsiahlejšiu databázu dielov na trhu !

Ku každej súčasti sú k dispozícii tabuľky rozmerov všetkých veľkostí, údaje o materiáli a prevedení, prípadne ďalšie informácie (doporučené použitie, poznámky k tabuľkám apod) . Pre ľahkú orientáciu je doplnený príslušný obrázok dielu vrátane kót .

K jednotlivým typom súčasťou si môžete vkladať a dopisovať tiež vlastné ľubovolné textové poznámky . Tie sa potom budú zobrazovať spolu s ďalšími vyššie uvedenými informáciami . Naviac môžete podľa textu v týchto poznámkach diely vyhľadávať .

Pri výbere požadovanej súčiastky môžete využiť interaktívny výber podľa zaradenia do skupín a podskupín, program obsahuje aj funkcie pre jednoduché vyhľadávanie požadovanej súčiastky podľa čísla zodpovedajúcej normy (napr. " 42 5510 ") alebo podľa textu v názve súčasti (napr. všetky " ložiská ") . Okrem uvedených možností možno využiť tiež prehľad posledných vybraných súčastí .

Pre pohodlnejšiu prácu s rozsiahlou databázou je k dispozícii funkcia pre označenie obľúbených súčastí . Naopak kategórie dielov, s ktorými nechcete pracovať (" armatúry ", " laná ", " reťaze " apod), môžete zo zoznamu vyradiť .

Program TDS-TECHNIK ponúka ďalšie využitie tejto knižnice . Okrem spomínaného vykresľovanie dielov do výkresu môžete databázu využiť ako zdroj informácií miesto klasických knižných tabuliek . Údaje z sú využívané aj v pevnostných výpočtoch a pri tvorbe kusovníkov .

 

Strojárske výpočty

TDS-Výpočty

V programe TDS-TECHNIK môžete prevádzať pevnostnú kontrolu základných strojných súčastí (kliny, perá, skrutky, matice, čapy, kolíky, nity, laná), výpočet trvanlivosti valivých ložísk, normalizovaný výpočet zvarov, ozubených kolies, reťazí, remeňov, pružín (tlačné, ťažné, skrutné, tanierové, špirálové a listovej), rozvinuté dĺžky ohýbaných súčastí, výpočet staticky určitých aj neurčitých nosníkov, pohybových skrutiek, drážkovaných spojov, tlakových spojenie ai

Po zadaní vstupných údajov (typ a veľkosť súčasti, materiál, zaťaženie v konštrukčnom uzle, apod) sa objavia výsledky výpočtu . Tie možno formou prehľadnej výpočtovej správy vytlačiť na tlačiareň alebo uložiť do textového súboru . Text môžete tiež preniesť priamo do svojho textového dokumentu (napr. do aplikácií Microsoft Word, OpenOffice, LibreOffice) a potom ľubovoľným spôsobom spracovať . Výpočtovú správu je možné zobraziť a vytlačiť v niekoľkých jazykoch:slovensky, anglicky, nemecky, slovenský, prípadne poľsky . Výpočet rozvinů

Na základe zadaných hodnôt vás program informuje nielen o tom, či kontrolovanú súčasť vyhovuje, ale ponúka tiež optimalizované riešenie vyhovujúce zvoleným zaťažujúcim hodnotám .

Niektoré typy výpočtov umožňujú vykresliť vypočítanú súčiastku do výkresu (ozubené kolesá, pružiny, rozviniete apod) .

V nadstavbe TDS-TECHNIK nájdete aj program pre výpočet rozvinu plášťov telies, prienikov a prechodov pre potrubie vo vzduchotechnike a v príbuzných odboroch . V ponuke sú najčastejšie používané tvary (rúra, valcová alebo kužeľová rúra s valcovou odbočkou, valcová rúra rozvetvená v tvare Y, valcová alebo štvorhranná rúra s valcovou alebo štvorhrannou odbočkou, prechod štvorhranná rúra-valcová rúra, kužeľové segmentové koleno, kompenzátor ai) . Po zadaní rozmerov program vyráta rozvinuté diely východzieho plášťa, ktoré je možné vložiť do výkresu . To je možné doplniť tabuľkou obrysových súradníc, ktorú možno preniesť napr do Microsoft Excelu, do OpenOffice alebo do LibreOffice .

 

Kusovníky

Program TDS-TECHNIK ponúka rad funkcií pre vytváranie a spracovanie kusovníkov . Dialog pre vykreslenie kusovníka do výkresu

Môžete použiť nielen niektorý z ponúkaných tvarov plne vyhovujúcich platným normám pre popisové pole a kusovníky, ale môžete tiež definovať vlastný tvar kusovníkov podľa požiadaviek konštrukčnej praxe . Otvorenosť programu TDS-TECHNIK sa vyznačuje aj tým, že je možné dáta z kusovníkov ukladať do štandardných databázových súborov (DBF, CSV, XML, ai), ktoré potom využijete v ďalších aplikáciách, ako napr Microsoft Excel alebo váš podnikový systém TPV . Program ponúka nástroje pre priame vloženie dát do Microsoft Excelu, Microsoft Wordu, OpenOffice a LibreOffice . Cez schránku môžete dáta preniesť tiež do ďalších aplikácií . Program tiež ponúka uloženie kusovníku do formátu HTML, vďaka ktorému si obsah môžete prehliadať v ľubovoľnom internetovom prehliadači .

TDS-TECHNIK vygeneruje kusovník na základe normalizovaných súčiastok, ktoré sú vykreslené do výkresu . Do kusovníka môžete doplniť tiež informácie o vlastných dieloch . Pri tvorbe kusovníka je opäť k dispozícii databáza normalizovaných prvkov, kde môžete vyberať a dosadzovať do kusovníku rad ďalších položiek, ako napr zváracie elektródy . Takto vytvorený kusovník môžete ďalej pohodlne upravovať, triediť a prečislovavať . Program za vás tiež spočíta celkovú čistú alebo hrubú hmotnosť . Ku kusovníka môžete naviac pripojiť rôzne poznámky a pokyny pre výrobu alebo montáž . Hotové kusovníky program podľa vašej voľby vytlačí na samostatné listy, alebo ich spolu s rámčekom a razítkom vykreslí do výkresu . K dispozícii máte pestrú škálu volieb, ktoré ovplyvňujú vzhľad týchto výstupov .

Pri tvorbe kusovníkov možno využiť vašej skladové alebo inej databázy (cenníky, katalógy), a to či už lokálne v štandardných databázových formátoch, alebo zo siete cez SQL . Môžete z nej pohodlne vyberať požadované položky a tie potom vkladať do kusovníka . Pre uľahčenie práce s rozsiahlymi databázami sú k dispozícii funkcie pre filtrovanie a vyhľadávanie podľa mnohých kritérií .

 

Zostavy

TDS-Kusovník

Súčasťou kompletu TDS-TECHNIK je tiež silný nástroj pre analýzu zostáv . S jeho pomocou výrazne ušetríte svoj ​​čas pri spracovaní väčších konštrukčných celkov, ktoré okrem hlavnej zostavy obsahujú napríklad aj niekoľko sto podzostáv .

Program automaticky rozpozná vzťahy medzi hlavnou zostavou a súvisiacimi podzostavami . Zároveň vykoná kontrolu správnosti vložených údajov . Vzájomné väzby sa zobrazia v prehľadnom stromovom tvare . Program tiež zostaví a zotriedi zoznamy všetkých položiek celej zostavy, pritom zlúči rovnaké položky a vypočíta (kumuluje) množstvo jednotlivých položiek . Rovnako tak, ako u samostatných kusovníkov, je možné aj tieto informácie uložiť do štandardného databázového súboru a ďalej použiť v iných aplikáciách . Okrem toho Vám program ponúkne zoznam použitých zostavných a výrobných výkresov .

 

Kresliace pomôcky

Program ponúka širokú škálu ďalších pomôcok pre uľahčenie vytvárania strojárenských výkresov . Môžete využiť rad nových nástrojových panelov, v ktorých nájdete celú radu ikon s ​​vylepšenými alebo úplne novými možnosťami:

Ľahko nastavíte formát a merítko výkresu, prípadne merítko kótovania . Samozrejmosťou je vykresľovanie značiek technického kreslenia (drsnosti, zvary, pozície apod) .

Iste oceníte tiež vylepšené vykresľovanie a editáciu kót (doplňovanie alebo zmena značiek a toleranciou), tvorbu závitov, hriadeľov, drážok pre pero a ďalších konštrukčných prvkov .

Z ikon tiež môžete spúšťať skôr popisované vykreslovanie normalizovaných súčastí, rámčekov, pečiatok a kusovníkov .

 

Prevody jednotiek

Převody jednotek

Užitočnou doplnkovou pomôckou je program pre prevádzanie jednotiek rôznych fyzikálnych veličín .

Program pre prevod technických jednotiek umožňuje prevádzať hodnoty medzi metrickými, angloamerickými a ďalšími vybranými jednotkami (vrátane historických) pre dĺžku, plochu, objem, hmotnosť, hustotu, silu, prácu, výkon, rýchlosť, tlak, teplotu, rovinný uhol, jas ai

K dispozícii sú tu tiež základné údaje o medzinárodnej sústave jednotiek SI, používané násobky a diely (predpony) apod

V programe ďalej nájdete prevod medzi číselnými sústavami používanými vo výpočtovej technike (desiatková, hexadecimálne a binárne), ale môžete si previesť napríklad aj letopočet z rímskej sústavy na našu desiatkovú .

 

Tolerancia ISO

Súčasťou programu TDS-TECHNIK je nástroj pre prácu so sústavou tolerancií a uložení ISO .

Vie zobraziť úchylky pre zadaný rozmer a toleranciu, určí typ uloženia a maximálny a minimálny presah alebo vôľu pre zadané uloženie, nájde najbližšiu normalizovanú toleranciu pre zadaný rozmer a úchylky . Okrem toho dokáže nájsť najbližšie normalizované uloženie pre zadaný rozmer a vôľu alebo presahy .

 

Užívateľské prispôsobenie

Strojárska nadstavba TDS-TECHNIK bola navrhnutá tak, aby široká škála ponúkaných funkcií nebola na úkor jednoduchosti ovládania . Všetky parametre nadstavby sú predvolené tak, aby s ňou bolo možné pracovať ihneď po inštalácii . Súčasne však bolo pamätané aj na možnosť užívateľského prispôsobenia . Ľahko nastavíte názvy a farby používaných hladín . Môžete si upraviť tiež vlastnú podobu rámčeka, pečiatky i kusovníka . Prispôsobiť si môžete aj vlastný vzhľad aplikácie . Nastavíte si rozmiestnenie a veľkosť okien, tvar a veľkosť písma používaného v tabuľkách a ďalších výpisoch, zvolíte si, či chcete zobrazovať stavový riadok alebo panel s nástrojmi . Možnosti prispôsobenia nájdete spolu s ďalšími informáciami v užívateľskej príručke a v Pomocníkovi .

 

Technické kresleníVlož VýkresZávity Úpravy+

 

Popis zodpovedá plnému rozsahu programu, ktorý je predávaný pod označením TDS-TECHNIK Komplet .
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia .

Objednávky a cenová ponuka

Online nákup

Ak si prajete objednať TDS-TECHNIK, môžete tak pohodlne urobiť aj bez registrácie v našom internetovom obchode.
Kliknite na: Online nákup TDS-TECHNIK

Rýchla objednávka

Ak sa neradi orientujete v online obchodoch, pre objednanie môžete využiť náš formulár pre rýchlu objednávku.
Kliknite na: Rýchla objednávka

Cenová ponuka

Pre TDS-TECHNIK Vám radi vyhotovíme výhodnú cenovú ponuku.
Kliknie na: Kontaktný Formulár

TECHSOFT CAD eShop

Podpora a školenia

Podpora pre TDS-TECHNIK

Školenia TDS-TECHNIK

Naša spoločnosť poskytuje pre TDS-TECHNIK školenia len na základnej úrovni.

Ak máte záujem o základné školenie TDS-TECHNIK - kontaktujte nás prosím prostredníctvom formulára.
Kliknie na: Kontaktný Formulár

Go to top

2D CAD Systémy a 3D CAD Systémy s nativným DWG formátom, ako aj nadstavby pre AutoCAD, AutoCAD LT a ZWCAD predstavujú hlavné CAD produkty spoločnosti TECHSOFT s.r.o.